Hakkımızda

Kuruluş

Derneğin adı: “Arsuz İş Adamları Derneği”dir. Kısa adı “ ARİAD” dir. Derneğin Genel Merkezi: Arsuz'dur. Dernek  Türkiye çapında faaliyetini sürdürür.

 

Amacı

Kazanç paylaşımı olmamak gayesi ile: Dernek kalkınmanın temel dinamikleri olan eğitim, çevre, kültür, gençlik, istihdam, bilişim, kadın ve sağlık alanlarına dönük çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Vizyonu

Daha yaşanılır bir dünya için yaşamboyu öğrenme temelinde sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak.

Misyonu

Sürdürülebilir bir gelecek için ortak amaç ve platform oluşturmak.

Çalışma Konuları ve Biçimleri

* Kalkınmanın temel dinamikleri olan eğitim, kültür, gençlik, çevre, kadın,  istihdam, bilişim, vb. konularda geniş halk kitlelerini bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; kurslar, eğitim seminerleri ve basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre, bilimsel toplantı, açık oturum, sempozyum, panel gibi etkinlikler düzenler ve projeler hazırlar.

* Türkiye’nin eğitsel, çevresel, toplumsal, ekonomik ve kültürel sorunlarını irdeleyip, somut çözümler önerir; tespitlerini ve önerilerini kamuoyuna duyurur.

* Sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumsal duyarlılığa dikkat çeker.

* Eğitsel, ekonomik, sosyal vb. açılardan geri kalmış gruplara yönelik çalışmalar gerçekleştirir ve toplumsal duyarlılığı artırmaya çalışır.

* Kırsal ve kentsel kalkınmayla ilgili temel sorun ve potansiyelleri ortaya koyar, potansiyelleri ve engelleri “sürdürülebilir kalkınma” amaçları doğrultusunda yeniden tanımlayabilmek için katılımcı alan araştırmalarını planlar, gerçekleştirir ve bu alandaki girişimleri destekler.

* Toplum yaşamının her alanında katılımcılığı, insani ve doğal kaynakların dengeli ve akılcı gelişmesini/yönetimini savunan “sürdürülebilir kalkınma” anlayışının temel ilkeleri etrafında bireysel ve toplumsal bilinç meydana getirir ve bu konuda gerekli duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunur.

* Dernek içerisinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme ve etütler yapar; öneri ve dilekleri saptar ve duyurur.

* Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma-geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açar, görsel, işitsel ve yazılı süreli ve süresiz yayınlar yapar, çıkarır ve benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla 5072 sayılı kanun doğrultusunda işbirliğinde bulunur.

* Bağımsız olarak ya da ilgili kuruluşlarla birlikte bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenler ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılır.

* Yurt içindeki veya yetkili makamların izniyle yurt dışındaki diğer resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine girer.

* Amaçlarını gerçekleştirmek için gelir artırıcı ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurar.

* Yardım Toplama Kanunu ve bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir,

Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapar.

* Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapar, projeler oluşturur ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirir ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunar.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Örgütlenme ve Yönetim

  1. A) GENEL MERKEZ ORGANLARI

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu.

 B) ŞUBE ORGANLARI:

  1. a) Şube Genel Kurulu
  2. b) Şube Yönetim Kurulu
  3. c) Şube Denetleme Kurulu

ÜYE GİRİŞİ