Dernek Tüzüğü

ARSUZ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1- Derneğin Adı: “ARSUZ İŞADAMLARI Derneği” dir. 

 

Derneğin merkezi ARSUZ'dur. Şubesi açılmayacaktır. 

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe 

 

Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 

 

Madde 2-Dernek, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve 

 

geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara 

 

destek vermek amacı ile kurulmuştur. 

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  

 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

 

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, 

 

doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, 

 

çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve 

 

bülten gibi yayınlar çıkarmak,

 

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her 

 

türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

 

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak 

 

ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin 

 

etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

 

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için 

 

lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam 

 

ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve 

 

eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden 

 

yararlanmalarını sağlamak,

 

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, 

 

satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis 

 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde 

 

ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona 

 

katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

 

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya 

 

kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya 

 

yardımlaşmak,

 

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı 

 

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 

 

hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına 

 

giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve 

 

diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

 

sandık kurmak,

 

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan 

 

alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum 

 

kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

       Derneğin Faaliyet Alanı

 

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

 

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini 

 

benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü 

 

koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına 

 

sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme 

 

hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek 

 

yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi 

 

şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu 

 

kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim 

 

kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar 

 

yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

 

Üyelikten Çıkma 

 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma 

 

hakkına sahiptir. 

 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri 

 

sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını 

 

sona erdirmez. 

 

Üyelikten Çıkarılma 

 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

 

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 

 

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı 

 

ile üyelikten çıkarılır. 

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek 

 

malvarlığında hak iddia edemez. 

 

Dernek  Organları 

 

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

 

1-Genel kurul, 

 

2-Yönetim kurulu, 

 

3-Denetim kurulu, 

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı 

 

ve Toplantı Usulü

 

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe 

 

kayıtlı üyelerden oluşur. 

 

Genel kurul;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek 

 

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü 

 

toplanır. 

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca 

 

belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin 

 

başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla 

 

görevlendirir.

 

Çağrı Usulü*

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan 

 

üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 

 

onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir 

 

gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak 

 

bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim 

 

numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak 

 

suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 

 

toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da 

 

belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış 

 

günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle 

 

geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk 

 

toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci 

 

toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması 

 

zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre 

 

yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü*

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük 

 

değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; 

 

çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci 

 

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim 

 

ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır 

 

bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş 

 

kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca 

 

görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca 

 

düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve 

 

toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu 

 

üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde 

 

de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar 

 

başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan 

 

üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki 

 

isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak 

 

toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak 

 

istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak 

 

zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy 

 

kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu 

 

başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve 

 

divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, 

 

tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim 

 

kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 

 

yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak 

 

yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından 

 

mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan 

 

sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü 

 

yapılarak sonuç belirlenir.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. 

 

Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya 

 

katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile 

 

dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir 

 

araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan 

 

toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

 

1-Dernek organlarının seçilmesi, 

 

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

 

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim 

 

kurulunun ibrası, 

 

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya 

 

değiştirilerek kabul edilmesi, 

 

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut 

 

taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

 

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak 

 

yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

 

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan 

 

ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile 

 

dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk 

 

miktarlarının tespit edilmesi, 

 

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 

 

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve 

 

kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 

 

10-Derneğin vakıf kurması, 

 

11-Derneğin fesih edilmesi, 

 

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine 

 

getirilmesi,

 

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle 

 

her zaman görevden alabilir.

 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. 

 

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan 

 

işleri görür ve yetkileri kullanır. 

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri 

 

Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca 

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev 

 

bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi 

 

belirler.  

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya 

 

çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile 

 

toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı 

 

boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek 

 

üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya 

 

birkaçına yetki vermek, 

 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 

 

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

 

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul 

 

onayına sunmak 

 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait 

 

taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira 

 

sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 

 

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 

 

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

 

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve 

 

gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  

 

toplandığında genel kurula sunmak, 

 

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

 

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar 

 

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve 

 

uygulamak,

 

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri 

 

kullanmak, 

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

 

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı 

 

boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek 

 

üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın 

 

gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda 

 

faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve 

 

dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit 

 

edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve 

 

denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel 

 

kurula sunar. 

 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

 

Derneğin Gelir Kaynakları 

 

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

 

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak ta 50 TL 

 

aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

 

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve 

 

yardımlar.

 

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, 

 

temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan 

 

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak 

 

toplanacak bağış ve yardımlar.

 

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin 

 

etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 

7-Diğer gelirler.        

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler * 

 

Madde 13-Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt 

 

gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması 

 

durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre 

 

defter tutulur. 

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde 

 

yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme 

 

hesabı esasına dönülebilir. 

 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile 

 

bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca 

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve 

 

esasa uygun olarak tutulur. 

 

Tutulacak Defterler

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar 

 

aşağıdaki gibidir:

 

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu 

 

deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe 

 

giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat 

 

miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile 

 

bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları 

 

dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak 

 

suretiyle saklanır. 

 

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler 

 

açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, 

 

bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade 

 

ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

 

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile 

 

kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların 

 

kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu 

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki 

 

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço 

 

esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt 

 

şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 

 

istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına 

 

göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), 

 

kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik 

 

ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve 

 

defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye 

 

Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik 

 

ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 

 

Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” 

 

düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında 

 

(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

 

Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

 

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı 

 

Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde 

 

banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı 

 

belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu 

 

gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 

 

94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu 

 

hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için 

 

(Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka 

 

Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve 

 

hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım 

 

Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe 

 

yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te 

 

örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, 

 

müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli 

 

koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı 

 

makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. 

 

Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte 

 

olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler 

 

Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, 

 

matbaaya bastırılır. 

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, 

 

deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı 

 

belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı 

 

belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda 

 

Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya 

 

kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit 

 

edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva 

 

eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek 

 

tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca 

 

onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak 

 

belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki 

 

belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin 

 

görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, 

 

verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi 

 

zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman 

 

iptal edilebilir.”

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, 

 

harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı 

 

kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 

 

5 yıl süreyle saklanır. 

 

Beyanname Verilmesi*

 

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider 

 

işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-

 

21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından 

 

doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından 

 

mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

 

Bildirim Yükümlülüğü *

 

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, 

 

yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri 

 

içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

 

mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği 

 

yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin 

 

eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca 

 

imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir 

 

yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir 

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde 

 

(Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni 

 

doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda 

 

yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından 

 

Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce 

 

bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler 

 

Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul 

 

toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler 

 

Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” 

 

doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine 

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı 

 

genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi 

 

ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma*

 

Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini 

 

yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin 

 

adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler 

 

tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, 

 

dernek genel kurulunda temsil edilmez. 

 

Derneğin İç Denetimi 

 

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu 

ÜYE GİRİŞİ